banner73
18 Ekim 2018 Perşembe

'Kıdem tazminatı iş barışını olumsuz etkiliyor'

6111 SAYILI KANUN’A GÖRE MATRAH ARTIRIMI(●)

19 Nisan 2011, 16:10
6111 SAYILI KANUN’A GÖRE MATRAH ARTIRIMI(●)
Ahmet Ozansoy
6111 SAYILI KANUN’A GÖRE MATRAH ARTIRIMI(●)
 
 
Yazar:AhmetOZANSOY*
Yaklaşım / Nisan 2011 / Sayı: 220
 
I- GİRİŞ
Kütahya’ya bağlı Tunçbilek’te 1940 yıllarında kömür çıkarımı basit usullerle yapılmaktadır ve kömürün çıkarılması için insan gücüne ihtiyaç vardır. Yeraltında çalışacak gönüllü insan bulmak zor olduğu için, vergi borcu olanlar, askerlik hizmeti bulunanlar ve köyde muhtarın belirlediği kişiler yazılarak işe alınır ve zorla çalıştırılırlar. Çalıştıkları süreler vergiden ve askerlik sürelerinden düşülür. Maden ocağına giren işçilerin üzerine kaçmamaları için demir kapı kapatılmaktadır(1). Bir gün ocakta göcük meydana gelir ve kapıların kapalı olmasından dolayı işçiler dışarıya çıkamayıp can verirler(2). Yukarıdaki dörtlük bu acı olay üzerine yakılmış bir türküden alınmadır. Vergi borcu için can verilmek zorunda kalınan zamanlardan, bugün çeşitli nedenlerle vergi borcunu ödeyemeyen mükelleflere yasal kolaylıklar sağlanan bir zamana gelinmiş olması kuşkusuz sevindiricidir. Bu bağlamda, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(3) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
6111 sayılı Kanun, birbiriyle ilgisi olmayan pek çok hüküm içermektedir. Ancak mali mevzuat açısından içerdiği hükümleri 3 grupta incelemek mümkündür: 1. Alacakların Yapılandırılması, 2. Matrah Artırımı, 3. Stok Affı.
Bu 3 grubun tamamının incelenmesi makale boyutlarını aşacağından burada sadece matrah artırımı konusu incelenecektir.
 
II- MATRAH ARTIRIMI
6111 sayılı Kanun’da hem gelir ve kurumlar vergisi (stopaj yoluyla ödenenler dahil) ve hemdekatma değer vergisi açısından matrah artırımı öngörülmüştür.
 
Matrah artırımı için başvurunun 2 Mayıs 2011 tarihinde(4) mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Matrah artırımında bulunulan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak, 25.02.2011 tarihinden önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınır.

Mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde,
a- Zarar beyan edilmiş olması veya
b- İndirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da
c- Hiç beyanname verilmemiş (ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya gelir elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar dâhil)
olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrah ile artırdıkları matrahlar için asgari tutar şartı getirilmiştir.
Artırılan matrahlar üzerinden ödenecek vergi oranı % 20’dir. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin,
a- Artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş,
b- Bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ve
c- Bu vergi türleri için 6111 sayılı Kanun’un 2 ve 3. maddeleri (tahsilatın hızlandırılması) hükümlerinden yararlanmamış olmaları
şartlarıyla, artırılan matrahları % 20 yerine indirimli olarak % 15 oranında vergilendirilir. İstisna, indirim ve mahsuplar nedeniyle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken verginin bulunmaması halinde de bu hüküm uygulanır. İşe başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle kıst dönemde faaliyette bulunmuş mükellefler hakkında ilgili yıllar için belirlenen asgari matrahlar, faaliyette bulunulan ay sayısı (ay kesirleri tam ay olarak) dikkate alınarak hesaplanacaktır. Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmaz ve tahsil olunmaz. Matrah veya vergi artırımı ile ilgili olarak doğru beyan edilmemesi veya vergi hataları nedeniyle eksik tahakkuk eden vergiler, ilk taksit ödeme süresinin sonunda tahakkuk etmiş sayılır ve tahsil edilir.
Hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin 2’şer aylık dönemlerde en fazla 18 eşit taksitte ödenmesi şarttır. Ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Kanun’un 51. maddesine göre belirlenen oranın bir kat fazlası oranında uygulanacak gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur. Ancak borçların ödenmemesi, matrah artırımının iptali, dolayısıyla da vergi incelemesine alınma sonucunu doğurmaz. İdarenin, artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için vergi incelemesi yapma hakkı saklıdır.
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan ettikleri matrahları artırmaları halinde, daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilmeyecektir. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin yıllık gelir ve kurumlar vergisine mahsuben daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergilerin iadesi ile ilgili talepte bulunmaları durumunda idarenin inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır.
Ayrıca mükelleflerin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların % 50’si, 2010 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmeyecektir. İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllarda matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutarlar ile geçmiş yıl zararları, 6111 sayılı Kanun’a göre artırılan matrahlardan indirilemeyecektir. Öte yandan, hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler de, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmeyecek; indirim, mahsup ve iadeye konu olamayacaktır.
Matrah artırımında bulunulan yıllar için, defter ve belgelerin saklanma yükümlülüğü devam etmekle birlikte vergi incelemesi yapılamayacaktır. Daha önce nezdinde vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, vergi incelemesi yapılan yıllar için de artırımda bulunabileceklerdir.
Matrah veya vergi artırımında bulunulması, 25.02.2011 tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, Mart 2011 sonuna kadar sonuçlandırılamaması halinde, bu işlemlere devam edilmeyecektir.
Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla mükelleflerce verilen yıllık, muhtasar ve katma değer vergisi beyannameleri ve diğer beyannameler için damga vergisi alınmaz; matrah veya vergi artırımı yaptıkları dönemlere ilişkin olarak kanuni süresinde vermedikleri anlaşılan beyannameler nedeniyle usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümleri uygulanmaz.
213 sayılı Kanun’un 359. maddesinin (b) fıkrasındaki “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler” matrah artırımı hükümlerinden yararlanamazlar.
A- GELİR VERGİSİ MATRAHI ARTIRIMI
Gelir vergisinde yıllar itibariyle matrah artırım oranları ile mükellef türleri bakımından asgari matrah artırım tutarları aşağıdaki gibidir:
 
Gelir Vergisi Matrah Artırım Oranları ve Asgari Artırım Tutarları
Yıllar
Matrah Artırım Oranı
Basit Usul
İşletme Hesabı Esası
Bilanço Hesabı
Serbest Meslek
Erbabı
Sadece Kira Geliri Elde Edenler
2006
% 30
955 TL
6.370 TL
9.550 TL
9.550 TL
1.910 TL
2007
% 25
1.032 TL
6.880 TL
10.320 TL
10.320 TL
2.064 TL
2008
% 20
1.122 TL
7.480 TL
11.220 TL
11.220 TL
2.244 TL
2009
% 15
1.223 TL
8.150 TL
12.230 TL
12.230 TL
2.446 TL
 
Tablonun sütunlarına girmeyen diğer mükellefler (örneğin yurt dışı kazanç elde edenler, menkul/gayrimenkul satış kazancı elde edenler vs.) için de İşletme Hesabı Esasına göre vergilendirilen mükelleflerin matrah artırım tutarları geçerlidir.
B- KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI ARTIRIMI
Kurumlar vergisinde yıllar itibariyle matrah artırım oranları ile asgari matrah artırım tutarları aşağıdaki gibidir:

 

Kurumlar Vergisi Matrah Artırım Oranları ve Asgari Artırım Tutarları

Yıllar
Matrah
 Artırım Oranı
Asgari Artırım Tutarı
 
Normal Vergi
Oranı
Düzenli Ödeyenler İçin İndirimli Oran
2006
% 30
19.110 TL
 
% 20
% 15
2007
% 25
20.650 TL
 
% 20
% 15
2008
% 20
22.440 TL
 
% 20
% 15
2009
% 15
24.460 TL
 
% 20
% 15

 
Matrah artırımının;
a- Yatırım istisnası kazancı üzerinden GKV’nın geçici 61. maddesine göre yapılan tevkifatlar,
b- Menkul kıymet yatırım fonları ve ortaklıklarının kurumlar vergisinden istisna olan portföy kazançları üzerinden GKV’nın geçici 61. maddesine göre yapılan tevkifatlar,
c- Emeklilik fonları hariç yatırım fonlarının gelirleri üzerinden KVK’nın 15/3. maddesine göre yapılan tevkifatlar
bakımından geçerli olması yani yukarıda sayılanlar açısından vergi incelemesinden muaf olmak için;
a- Bu kazançlar üzerinden yapılan tevkifat tutarlarının da artırılması
b- Eğer hiç beyan edilmemişse kurumlar vergisi için asgari matrahların % 50’si kadar artırılıp % 15 oranından vergi ödenmesi
c- Ayrıca kurumlar vergisi matrahlarının da artırılması şarttır.
C- KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) MATRAHI ARTIRIMI
KDV bakımından, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verilen (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden matrah artırımı yapılacaktır. Artırım oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Yıllar
Matrah Artırım Oranı
 
2006
2007
2008
2009
% 3
% 2,5
% 2
% 1,5
 
 
Katma değer vergisinde vergilendirme dönemi aydır. Ancak mükelleflerinin, artırıma esas alınan ilgili yılın vergilendirme dönemlerinin tamamı için yani yılın bütününü kapsayan 12 ay için artırımda bulunmaları zorunludur. İstisnai olarak mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları halinde, yalnızca faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için artırımda bulunulacaktır. Tecil-terkin uygulamasından faydalanan mükellefler de artırıma esas tutarın belirlenmesinde, tecil edilen vergileri hesaplanan vergiden düşecektir. Öte yandan, mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl içindeki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak 25.02.2011 tarihinden önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır.
Verilmesi gereken KDV beyannamelerinden, en az 3 döneme (vergilendirme dönemi 3 aylık olan KDV mükelleflerinin en az 1 döneme) ait beyannamenin verilmiş olması halinde, bu yıla ait dönemlerden verilmiş olan beyannamelerdeki hesaplanan KDV tutarlarının ortalaması bir yıla iblağ edilerek, artırıma esas olacak yıllık hesaplanan KDV hesaplanacaktır. Diğer taraftan;
a- Hiç beyanname verilmemiş ya da 3’den az verilmiş ise veya
b- İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin tamamının istisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşması veya
c- Diğer nedenlerle hesaplanan KDV bulunmaması veya
d- İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin tamamının tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşması halinde
ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden % 18 oranında KDV artırımında bulunulacaktır. Ancak, ilgili takvim yılı içinde yukarıdaki işlemlerin yanı sıra vergiye tabi işlemlerin de mevcudiyeti nedeniyle hesaplanan vergisi çıkan mükelleflerin ödemeleri gereken KDV tutarı, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacak % 18 oranındaki KDV tutarından aşağı olamayacaktır. Önemli olan bir diğer nokta; bu kapsama giren mükelleflerin, gelir veya kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunmamaları halinde, KDV matrah artırımından yararlanamayacak olmalarıdır. Adi ortaklık, kolektif ve adi komandit ortaklıklarda ortakların tamamının gelir veya kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunmaları şarttır.
Öte yandan; matrah artırımı yoluyla ödenen KDV, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak nazara alınmayacak, ödenmesi gereken KDV’den indirilmeyecek veya herhangi bir şekilde iade konusu yapılmayacaktır.
D- STOPAJ MATRAHI ARTIRIMI
Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisinde artırım yapabilmek için; ayrıca gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulması şart değildir. Artırımda bulunulan yıl içinde yer alan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak, 25.02.2011 tarihinden önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar da ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır. Yıl içinde işe başlama ya da işi bırakma halinde faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için (ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınmak suretiyle) artırımda bulunulur. Artırıma esas ücret tutarı ile matrahlar, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamaz ve artırımdan yararlanılarak hesaplanan gelir vergisine da herhangi bir istisna ve indirim uygulanamaz.
1- GVK Md. 94/1 Kapsamında Yapılan Ücret Ödemeleri Üzerinden Stopaj
Hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden; 2006 yılı için % 5, 2007 yılı için % 4, 2008 yılı için % 3, 2009 yılı için % 2 oranında matrah artırımı yapılabilecektir.
Verilmesi gereken muhtasar beyannamelerden, en az bir döneme ilişkin beyanname verilmiş olması halinde, beyan edilmiş ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutar ortalaması alınmak suretiyle bir yıla iblağ edilerek, artırıma esas olmak üzere yıllık ücretler üzerinden gelir (stopaj) vergisi matrahı bulunur. Hiç beyanname verilmemiş olması halinde, her ay için hesaplanacak asgari gelir (stopaj) vergisine esas olmak üzere en az;
a- 25.02.2011 tarihinden önce ilgili yılda verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama işçi sayısı kadar işçi,
b- İlgili yılda aylık prim ve hizmet belgesinin hiç verilmemiş olması halinde, 25.02.2011 tarihine kadar verilmiş olmak şartıyla, izleyen vergilendirme dönemlerinde verilen ilk aylık prim ve hizmet belgesindeki işçi sayısı kadar işçi,
c- 25.02.2011 tarihine kadar aylık prim ve hizmet belgesinin hiç verilmemiş olması halinde en az iki işçi
çalıştırıldığı kabul edilmek ve ilgili yılın son vergilendirme döneminde onaltı yaşından büyük işçiler için geçerli olan asgari ücret tutarı esas alınarak hesaplanan gelir (stopaj) vergisi matrahı üzerinden yukarıda belirtilen oranlarda gelir vergisini ödemek suretiyle matrah artırımı yapılmış olur.
2- GVK Md. 94/2 Kapsamında Serbest Meslek Erbabına Yapılan Ödemeler Üzerinden Stopaj
GVK md. 94/2 uyarınca vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, ilgili yıl içinde verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) muhtasar beyannamelerinde (ilgili yıl içinde verilen muhtasar beyannamelerde beyan edilen tutarlar bir yıla iblağ edilmeksizin) yer alan söz konusu ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden aşağıdaki oranlarda matrah artırımı yapılır.
 
 
İlgili Yıl İçinde Verilen Beyannamelerde Yer Alan Serbest Meslek Tevkifat Matrahı Üzerinden
Serbest Meslek Stopajının Hiç Beyan
Edilmemesi Halinde
Asgari
Matrah
Vergi Oranı
Ödenecek Asgari Vergi
2006
% 5
4.775 TL
% 15
716,25 TL
2007
% 4
5.160 TL
% 15
774,00 TL
2008
% 3
5.610 TL
% 15
841,50 TL
2009
% 2
6.115 TL
% 15
917,25 TL
 
3- GVK Md. 94/5 ve KVK Md. 15/1-b Kapsamında Yapılan Kira Ödemeleri Üzerinden Stopaj
GVK md.94/5 ve KVK md.15/1-b uyarınca vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, ilgili yıl içinde verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) muhtasar beyannamelerinde (ilgili yıl içinde verilen muhtasar beyannamelerde beyan edilen tutarlar bir yıla iblağ edilmeksizin) yer alan söz konusu ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden aşağıdaki oranlarda matrah artırımı yapılır.
 
 
İlgili Yıl İçinde Verilen Beyannamelerde Yer Alan Kira Tevkifat Matrahı Üzerinden
 
Kira Stopajının Hiç Beyan Edilmemesi Halinde
Asgari Matrah
Vergi Oranı
Ödenecek Asgari Vergi
2006
% 5
1.910 TL
% 15
286,50 TL
2007
% 4
2.064 TL
% 15
309,60 TL
2008
% 3
2.244 TL
% 15
336,60 TL
2009
% 2
2.446 TL
% 15
366,90 TL
 
4- GVK Md. 94/3, KVK Md. 15/1-a ve KVK Md. 30/1-a Kapsamında Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerine Yapılan Ödemeler Üzerinden Stopaj
GVK md. 94/3 ve KVK md. 15/1-a ve KVK md. 30/1-a uyarınca vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, ilgili yıl içinde verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) muhtasar beyannamelerinde (ilgili yıl içinde verilen muhtasar beyannamelerde beyan edilen tutarlar bir yıla iblağ edilmeksizin) yer alan söz konusu ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden aşağıdaki oranlarda matrah artırımı yapılır.

 

 

İlgili Yıl İçinde Verilen Beyannamelerde Yer Alan Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşleriyle İlgili Hakediş Ödemeleri Tevkifat Matrahı Üzerinden
Yıllara Sari İnşaat ve Onarım Stopajının Hiç Beyan Edilmemesi Halinde
Asgari Matrah
Vergi Oranı
Ödenecek Asgari Vergi
2006
% 1
9.550 TL
% 3
286,50 TL
2007
% 1
10.320 TL
% 3
309,60 TL
2008
% 1
11.220 TL
% 3
336,60 TL
2009
% 1
12.230 TL
% 3
366,90 TL
 
5- GVK Md. 94/13 Kapsamında Vergiden Muaf Esnafa Yapılan Ödemeler Üzerinden Stopaj
 
İlgili Yıl İçinde Verilen Beyannamelerde Yer Alan Vergiden Muaf Esnafa Yapılan Ödemeler Tevkifat Matrahı Üzerinden*
Vergiden Muaf Esnafa Yapılan Ödemeler Stopajının Hiç Beyan Edilmemesi Halinde
 
Asgari Matrah
Vergi Oranı
Ödenecek Asgari Vergi
 
GVK-M.94/13-a,b
GVK-M.94/13-c
GVK-M.94/13-d
 
2006
% 0,5
% 1,25
% 2,5
9.550 TL
% 5
477,50 TL
 
2007
% 0,5
% 1,25
% 2,5
10.320 TL
% 5
516,00 TL
 
2008
% 0,5
% 1,25
% 2,5
11.220 TL
% 5
561,00 TL
 
2009
% 0,5
% 1,25
% 2,5
12.230 TL
% 5
611,50 TL
 
* İlgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının % 25’i.
6- GVK Md. 94/11 Kapsamında Çiftçilere Yapılan Ödemeler Üzerinden Stopaj
 
İlgili Yıl İçinde Verilen Beyannamelerde Yer Alan Çiftçilere Yapılan Ödemeler Tevkifat Matrahı Üzerinden*
Çiftçilere Yapılan Ödemeler Stopajının Hiç Beyan Edilmemesi Halinde
GVK-M.94/11-a-i
GVK-M.94/11-a-ii
M.94/11-b-i
M.94/11-c-i
GVK- M.94/11-b-ii
M.94/11-c-ii
 
Asgari Matrah
 
Vergi Oranı
 
Ödenecek Asgari Vergi
2006
% 0,25
% 0,50
% 1
9.550 TL
% 2
191,00 TL
2007
% 0,25
% 0,50
% 1
10.320 TL
% 2
206,40 TL
2008
% 0,25
% 0,50
% 1
11.220 TL
% 2
224,40 TL
2009
% 0,25
% 0,50
% 1
12.230 TL
% 2
244,60 TL
* İlgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının % 25’i.
 

III- SONUÇ

Bu makalede 6111 sayılı Kanun ile mükelleflere vergi incelemesine alınmama garantisi karşılığında önerilen matrah artırımının şartları anlatılmıştır. Kanunla gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi ile gelir ve kurum stopaj vergileri bakımından ayrı ayrı matrah artırımından faydalanma koşulları getirilmiştir. 6111 sayılı Kanun; 6009 sayılı Kanun ile getirilen risk analizine dayalı denetim planı kapsamında incelemeyle muhatap olmamak için, geçmiş dönemlerde vergilerini eksiksiz olarak ödememiş olan mükellefler bakımından önemli avantajlar içermektedir.
 
*          Dr., Maliye Başmüfettişi
()         Bu makaledeki görüşler yazarına ait olup çalıştığı Kurum’u bağlamaz, yazarın çalıştığı Kurum veya göreviyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz.
(1)         Recep AYDOĞDU, “Tunçbilek-Garp Linyetleri İşletmesi”,
             (Erişim: http://www.habertavsanli.com/yazarlar.asp?islem=oku&pid=78&id=54, 03.03.2011)
(3)         25.02.2011 tarih ve 27857 (1. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(4)         Başvuru tarihi Kanun’un yayımını izleyen ayın sonuna kadardır. Kanun 25 Şubat 2011’de yayımlandığı için süre normal olarak 30 Nisan 2011 mesai bitiminde tamamlanmaktadır. Ancak 30 Nisan 2011 tarihi tatil gününe rastladığından Vergi Usul Kanunu’nun 18. maddesinin 4. fıkrası gereğince süre 2 Mayıs 2011 tarihi mesai bitimine kadar uzamaktadır.
 

    Yorumlar

EN ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
ARŞİV