banner73
21 Kasım 2018 Çarşamba

'Kıdem tazminatı iş barışını olumsuz etkiliyor'

6111 Sayılı Torba Yasa ve Naylon Fatura

6111 Sayılı Torba Yasa ve Naylon Fatura

09 Mayıs 2014 Cuma 22:59
6111 Sayılı Torba Yasa ve Naylon Fatura

6111 sayılı torba yasanın yürürlük tarihinde haklarında 213 sayılı V.U.K’nun 359. maddesine göre ceza davası açılanlar ve davaları devam edenler ile haklarında dava açılmayıp yasadan yararlananların durumları ceza davası açısından  farklı olacaktır.

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte haklarında henüz dava açılmamış olanlar

V.U.K’nun 359. Maddesinden ceza davası açılabilmesi için vergi idaresinin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması gerekir. V.U.K’nun 367. maddesine göre:  Yaptıkları inceleme sırasında 359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğini tespit eden vergi inceleme memurları durumu ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaası ile vergi idaresi başkanlığı veya defterdarlık kanalıyla Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmek zorundadır.

359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğini herhangi bir şekilde öğrenen Cumhuriyet başsavcılığı gecikmeksizin ilgili vergi idaresini bilgilendirerek inceleme yapılmasını talep eder.

Görüldüğü gibi 359 uncu maddeden dava açılması vergi idaresinin suç duyurusuna bağlıdır. Vergi idaresi suç duyurusunda bulunabilmek için mutlaka ilgilinin defter ve belgelerini incelemesi gerekir, inceleme yapmadan, suç raporu düzenlemeden suç duyurusu yapması yasaya aykırılık oluşturacaktır.

6111 sayılı torba yasanın 6, 7, 8 ve 9. maddelerinde yapılandırma yapanların defter ve belgelerinin incelenmeyeceği belirtilmektedir.

6,7,8 ve 9. maddelerinin konuya ilişkin bölümleri:

Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımı

MADDE 6- (1) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar, 2006 takvim yılı için % 30, 2007 takvim yılı için % 25, 2008 takvim yılı için % 20, 2009 takvim yılı için % 15 oranlarından az olmamak üzere artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmaz.

MADDE 7- (1) Katma değer vergisi mükelleflerinin, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden 2006 yılı için % 3, 2007 yılı için % 2,5, 2008 yılı için % 2 ve 2009 yılı için % 1,5 oranına göre belirlenecek katma değer vergisini, vergi artırımı olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar beyan etmeleri halinde, bu mükellefler nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz. 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi ve geçici 17 nci maddesine göre tecil-terkin uygulamasından faydalanan mükelleflerde artırıma esas tutarın belirlenmesinde, tecil edilen vergiler hesaplanan vergiden düşülür.

MADDE 8- (1) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden 2006 yılı için % 5, 2007 yılı için % 4, 2008 yılı için % 3 ve 2009 yılı için % 2 oranında hesaplanacak gelir vergisini, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar idareye başvurarak artırımda bulunmayı kabul etmeleri halinde, bu mükellefler nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak ücret yönünden gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmaz.

 Vergi idaresi bu mükelleflerle ilgili vergi incelemesi yapamayacağına göre vergi suçu raporu da düzenleyemeyecek ve suç duyurusunda bulunamayacaktır.

İhbar üzerine savcılığın vergi idaresinden inceleme istemesi

Vergi idaresi 6111 sayılı torba yasaya uygun olarak borçlarını yapılandıranlar ve gerekli diğer işlemleri yapanların gelir, kurumlar, KDV ve stopaj vergileri yönünden defter ve kayıtlarını incelemeye alamayacak, herhangi bir vergi veya ceza tahakkuk ettiremeyecektir. Bunun sonucu olarak da yukarıda açıklandığı üzere  359 uncu maddedeki suçlar hakkında suç duyurusunda bulunamayacaktır.

Ancak Cumhuriyet başsavcılığı 359 uncu maddeye ilişkin bir suçu bir şekilde öğrendiğinde V.U.K’nun 367. Maddesini göre ilgili vergi dairesinden inceleme isteyecektir.

 Bu durumda ne olacaktır?

Vergi idaresi Cumhuriyet savcılığının talimatına uyarak inceleme mi başlatacaktır yoksa 6111 sayılı yasayı ileri sürüp inceleme yapamayacağını mı bildirecektir? Bu konuda anılan torba yasada bir düzenleme yoktur. Bizce 6111 sayılı yasa 359 uncu maddedeki suçlarla ilgili bir düzenleme yapmadığına göre vergi idaresi istenen incelemeyi yapmak durumunda kalacaktır.

6111 sayılı torba yasa yürürlüğe girdiğinde suç duyurusu yapılmış suçlar

6111 sayılı yasa yürürlüğe girdiğinde suç duyurusu yapılmış, soruşturma veya kovuşturması devam eden davalar hiç şüphesiz devam edecektir. Soruşturma aşamasında ise Cumhuriyet savcılar ya kovuşturmaya yer olmadığına karar verecekler veya iddianame düzenleyip dava açacaklardır. Dava açılmış ise devam edecektir.

6111 ayılı torba yasanın bu davalara etkisi nedir?

Yasaya göre yapılandırma yapılıp borç ödenmiş ise kamu zararı tazmin edilmiş olacağından ve koşulları varsa sanık CMUK’un 231 maddesinden yararlandırılabilecek ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Diğer olasılık kamu zararı karşılandığı için koşulları varsa TCK’nın 51 inci maddesine göre ceza ertelenecektir.

Sonuç olarak 6111 sayılı torba yasaya göre uygun yapılandırmaları ve işlemleri yapan vergi mükellefleri hakkında vergi idaresi suç raporu düzenleyemeyecek ve suç duyurusunda bulunamayacaktır. Yapılandırmadan önce haklarında suç duyurusu yapılmış olanlar ise gerekli yapılandırmaları yapıp ödemelerini yapmaları halinde koşulları varsa hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecek veya verilecek ceza TCK’nın 51 inci maddesine göre ertelenecektir.

Yapılandırmadan sonra Cumhuriyet başsavcılıklarının ilgili vergi idaresinden inceleme yapılmasını istemeleri haline ise ne yapılacağı konusunda yasalarda bir açıklık yoktur.

Rahmi Ofluoğlu (avukat)


    Yorumlar

EN ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
ARŞİV