banner73
21 Kasım 2018 Çarşamba

'Kıdem tazminatı iş barışını olumsuz etkiliyor'

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

28 Ocak 2011, 14:08
MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Veysi Seviğ
Yazar:Veysi SEVİĞ*
Yaklaşım / Ocak 2011 / Sayı: 217
 
I- GİRİŞ
“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın birinci kısmının üçüncü bölümü “Matrah ve Vergi Artırımı” (Md. 6-9) taşımaktadır. Tasarıda yer alan bu önemli başlığa ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
Tasarı ile yapılması öngörülen bu düzenleme ile “mükelleflerce çeşitli nedenlerle noksan beyan edilmiş ya da beyan dışı bırakılmış geçmiş yıl gelirlerinin” belli oran ve tutarlar dahilinde beyan edilmesine imkan sağlanmaktadır.
Tasarı ile matrah artırımının;
Gelir Vergisi,
Kurumlar Vergisi,
Gelir Vergisi Stopajı,
Katma Değer Vergisi,
Uygulamalarına yönelik olması öngörülmektedir.
II- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN MATRAH ARTIRIMI
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınacak matrahlarını;
2006 Yılı için % 30,
2007 Yılı için % 25,
2008 Yılı için % 20,
2009 Yılı için % 15,
oranlarından az olmamak üzere artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka tarhiyat yapılmayacaktır.
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrah ile yukarıda belirtilen şekilde artırdıkları matrahlarla ilgili alt sınır bulunmaktadır. Söz konusu sınırlar tabloda yer almaktadır.
Uygulamadan ilgili yıllarda faaliyette bulunulmuş veya gelir elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar da yararlanabilecektir.
Diğer yandan, beyana tabi gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan gelir vergisi mükellefleri için vergilendirmeye esas alınacak matrah;
ilgili yıllar için beyan edilen matrahın 1/5’i, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri için, 1/10’u olarak dikkate alınacaktır. Gayrimenkul sermaye iradı ile ilgili matrah artırımlarında, Gelir Vergisi Yasası’nda yer alan istisna tutarları dikkate alınmayacaktır.
Gelir Vergisi mükelleflerinde matrah artırımı ile ilgili tablo aşağıdadır.

 
GELİR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI TABLOSU(1)
 
YIL
Mükellefin Kendi
Beyanına Göre Matrah Artış Oranları (%)
Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Asgari Matrah Artış Tutarı (TL)
Beyan Edilecek Matrah Üzerinden Ödenecek Vergi Oranı (%)
Bilanço Esasına Göre Defter Tutan (TL)
İşletme Esasına Göre Defter Tutan (TL)
2006
30
9.550
6.370
20
2007
25
10.320
6.880
20
2008
20
11.220
7.480
20
2009
15
12.230
8.150
20
1) Beyana tabi gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan gelir vergisi mükellefleri için vergilendirmeye esas alınacak tutar, bilanço esasına göre defter tutanlar için belirlenen asgari tutarın 1/5’i, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri için,1/’10’u dikkate alınacaktır. Vergisini tam olarak ödeyenlerde vergi oranı %15 olacaktır.
2) Vergisini tam ve günüde ödeyenler için vergi oranı %15 olarak uygulanır.

 
Kurumlar vergisi mükelleflerinin artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrahlar aşağıdaki tabloda belirtilen değerlerden az olamayacaktır. Bu bağlamda ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya kazanç elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve kazançlarını vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar da matrah artırımından yararlanabilecektir.
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri açısından artırılan matrahlar %20 oranında vergilendirilecektir. Ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini yasal süresi içersinde vermiş bulunuyorlarsa, bu takdirde beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş olmaları ve ayrıca ilgili yıllara yönelik vergi borçlarının bulunmaması veya vergi borcunun uyuşmazlık halinde olmaması halinde artırılan matrahlara %15 oranında vergi uygulanacaktır.
Aşağıdaki tabloda Kurumlar Vergisi mükellefleri ile ilgili matrah artırımı tablosu yer almaktadır.
 
KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI TABLOSU
 
YIL
Mükellefin Kendi
Beyanına Göre Matrah Artış Oranları (%)
Kurumlar Vergisi
Mükellefleri İçin Asgari
Matrah Artış Tutarı (TL)
Beyan Edilecek Matrah Üzerinden Ödenecek Vergi Oranı (%)
2006
30
19.110
20
2007
25
20.650
20
2008
20
22.440
20
2009
15
24.460
20
Not: Vergisini tam ve gününde ödeyen mükellefler için vergi oranı %15 olarak uygulanır.

 
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulunmaları halinde, ilgili yıllara ait zararlarının % 50’si, 2010 ve izleyen yıllar karlarından mahsup edilemeyecektir. Ayrıca istisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllarda matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutarlar ve geçmiş yıl zararları artırılan matrahlardan indirilemeyecektir.
Yapılması öngörülen yasal düzenleme ile matrah artırımında bulunacak mükelleflerin beyan edecekleri ve üzerinden vergi hesaplayacakları matrahlar için asgari tutarlar belirlenmektedir.
Ayrıca; daha önce zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması veya hiç beyanname verilmemesi hallerinde de mükellefler matrah artırımı hakkından yararlanabilecektir. Bu bağlamda ilgili yıllarda faaliyette bulunan veya gelir elde edenlerin, bu faaliyet ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlarda belli koşullar çerçevesinde matrah artırımında bulunabilecektir. Ancak matrah artırımı tasarıda öngörülen oran ve matrahlar dikkate alınarak yapılabilecektir.
III- GELİR VERGİSİ (STOPAJ) ARTIRIMI
A- ÜCRETLER YÖNÜNDEN
Tasarının 8. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci, fıkrasının (I) numaralı bendi uyarınca hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi kesintisi (stopaj) yapmaya mecbur olanların her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda hesaplanacak olan Gelir Vergisini, bu yasanın resmi gazetede yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar idareye başvurarak artırımda bulunmayı kabul etmeleri halinde, bu mükellefler nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak ücret yönünden gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. (Md: 8)
Konuya ilişkin olarak ihtirazi kayıtla verilen beyannameler de bu düzenlemeden yararlanabilecektir.
YILLIK BEYAN EDİLEN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ (STOPAJ) İLE İLGİLİ ARTIRIM TABLOSU
YIL
Yıllık Beyan Edilen Gayrisafi
Ücret Tutarı Üzerinden
Artırılacak Vergi Oranı
2006
5
2007
4
2008
3
2009
2
Gelir Vergisi Stopaj artırımından yararlanabilmek için, artırımında bulunan yıl içinde yer alan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak;
Verilmesi gereken muhtasar beyannamelerden en az bir döneme ilişkin beyanname verilmiş olması halinde, beyan edilmiş ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutar bir yıla iblağ edilerek (tamamlanarak) artırıma esas olmak üzere yıllık ücretler üzerinden gelir (stopaj) vergisi matrahı bulunulacak ve bu tutar üzerinden yukarıdaki tabloda ilgili yıla ait oran uygulanmak suretiyle gelir vergisi tevkifatı (stopaj) hesaplanacaktır.
Konuya ilişkin olarak hiç beyanname verilmemiş olması halinde, her ay için hesaplanacak asgari gelir (stopaj) vergisine esas olmak üzere en az;
- Bu Yasa’nın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten önce ilgili yılda verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama işçi sayısı kadar işçi,
- İlgili yıllarda prim ve hizmet belgesinin hiç verilmemiş olması halinde; bu yasanın resmi gazetede yayımlandığı tarihe kadar verilmiş olmak koşuluyla, izleyen vergilendirme dönemlerinde verilen ilk aylık prim ve hizmet belgesindeki işçi sayısı kadar işçi,
- Bu Yasa’nın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihe kadar aylık prim ve hizmet belgesinin hiç verilmemiş olması halinde en az iki işçi,
- Çalıştırıldığı varsayılarak ve ilgili yılın son vergilendirme döneminde onaltı yaşından büyük işçiler için geçerli olan asgari ücret tutarı esas alınarak hesaplanan gelir vergisi stopajı matrahı üzerinden yukarıdaki tabloda gösterilen oranlarda gelir vergisi hesaplanarak ödenmesi suretiyle söz konusu düzenlemeden yararlanabilecektir.
Gelir Vergisi stopaj artırımında bulunmak isteyenler; yıl içinde işe başlaması ya da işi bırakmaları halinde faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için, ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınmak koşuluyla Gelir Vergisi Stopaj artırımından bulunabileceklerdir.
Gelir Vergisi (stopaj vergisi) artırımında bulunulan yıl içinde yer alan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak bu yasanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır.
Gelir Vergisi stopaj artırımından yararlananların bu bağlamdaki ücret tutarı ve ödenen gelir vergisi, kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır. Bu bağlamda da gelir vergisi (stopaj vergisi) artırımından yararlanarak hesaplanan gelir vergisine herhangi bir istisna ve indirim uygulanmayacaktır.
B- DİĞER STOPAJLAR YÖNÜNDEN
Tasarının alt komisyondaki görüşülmesi sonrasında gelir stopaj yönünden matrah artırımının kapsamı genişletilmiştir. Bunun sonucunda; serbest meslek erbabından yapılan vergi kesintisi, gayrimenkul sermaye iratlarında vergi kesintisi ve yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinde vergi kesintisi de matrah artırımı kapsamına alınmıştır.
Matrah artırımı oranları yıl içinde bildirilen matrahlar üzerinden;
2006 yılı için % 5,
2007 yılı için % 4,
2008 yılı için % 3 ve
2009 yılı için % 2’dir.
Yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinde ise yıl içinde bildirilen matrahlar üzerinden her bir yıl için ayrı ayrı olmak üzere yüzde 1 oranında artırım yapılacaktır.
Bu kapsamda matrah veya vergi artırımında bulunulan yıl içinde hiç muhtasar beyanname verilmemiş olması veya muhtasar beyanname verilmekle birlikte artırılması istenen ödeme türünün beyannamede bulunmaması halinde;
1- Serbest meslek kazançları üzerinden yapılacak stopajlar için; ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari gelir vergisi matrah tutarının % 50’si esas alınarak belirlenen gelir (stopaj) vergisi matrahı üzerinden % 15 oranında hesaplanan vergi,
2- Gayrimenkul stopajları için; ilgili yıllar için beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan gelir vergisi mükellefleri için belirlenen asgari gelir vergisi matrah tutarı esas alınarak belirlenen gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi matrahı üzerinden % 15 oranında hesaplanan vergi,
3- Yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinden yapılan stopaj için; ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş asgari gelir vergisi matrah tutarı esas alınarak belirlenen gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi matrahı üzerinden % 3 oranında hesaplanan vergi ödenecektir.
* Stopaj artırımı kapsamında artırımda bulunulması durumunda, ayrıca gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartı aranmayacak.
IV- KATMA DEĞER VERGİSİNDE ARTIRIM
Tasarının 7. maddesinde yer alan düzenlemede katma değer vergisi (KDV) mükelleflerinin 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılları için vergi artırımında bulunmaları halinde artırımda bulundukları dönemler için tasarıda yer alan durumlar hariç olmak üzere, haklarında bu vergiye yönelik inceleme ve tarhiyat yapılmayacaktır.
Tasarı gereği artırıma esas alınacak tutar, yıl içinde verilen katma değer vergisi beyannamelerinde gösterilen “hesaplanan katma değer vergisi”nin yıllık toplamı olacaktır. Hesaplanan KDV ise, indirimlerden önceki vergi tutarıdır.
Aşağıdaki tabloda yıllar itibariyle katma değer vergisin de uygulanacak artırım oranları gösterilmiştir.
KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİ
ARTIRIMI TABLOSU
YIL
Yıllık Hesaplanan Katma Değer Tutarı Üzerinden Artırılacak Vergi Oranı
2006
3,0
2007
2,5
2008
2,0
2009
1,5
Yukarıda yer alan tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere katma değer vergisi mükelleflerinin, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden 2006 yılı için % 3, 2007 yılı için % 2,5, 2008 yılı için % 2 ve 2009 yılı için %1,5 oranına göre belirlenecek katma değer vergisini, vergi artırımı olarak bu yasanın resmi gazete yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar beyan etmeleri halinde, bu mükellefler nezdinde söz konusu vergiyi kabul ettikleri yıllara yönelik vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır.
Bu uygulamadan ihtirazi kayıtla verilen beyannamelerde yararlanacaktır. Bu bağlamda da Katma Değer Vergisi Yasası’nın 11. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi ve geçici 17. maddesine göre tecil - terkin uygulamasından faydalanan mükelleflerde artırıma esas tutarın belirlenmesinde, tecil edilen vergilerini hesaplanan vergiden indirim konusu yapabileceklerdir.
Uygulama açısından bir aylık vergilendirme dönemine tabi olan katma değer vergisi mükellefleri tarafından artırımında bulunulmak istenilen yıl içindeki vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak;
- Verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinden, en az üç döneme ait beyannamenin verilmiş olması halinde bu yıla ait dönemlerden verilmiş olan beyannamelerdeki hesaplanan katma değer vergisi tutarlarının ortalaması bir yıla tamamlanarak, artırıma esas olmak üzere yıllık hesaplanan katma değer vergisi tutarı bulunulacak ve bu tutar üzerinden yukarıdaki tabloda yer alan oranlara göre artırım tutarı hesaplanacaktır.
- Hiç beyanname verilmemiş yada bir veya iki döneme ilişkin beyanname verilmiş olması halinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması koşuluyla artırılan matrah üzerinden % 18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle bu düzenlemeden yararlanılabilinecektir. Bu durumda adi ortaklık, kollektif ve adi komandit ortaklarda ortakların tamamının gelir veya kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunmaları gerekmektedir.
- İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin tamamının istisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşması veya diğer nedenlerle hesaplanan katma değer vergisi bulunmaması ile tecil terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşması halinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulması koşulu ile artırılan matrah üzerinden % 18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle uygulamadan yaralanılabilecektir. Ancak ilgili takvim yılı içinde bu işlemlerin yanı sıra vergiye tabi işlemlerin varlığı nedeniyle hesaplanan katma değer vergisi çıkan mükelleflerin bu düzenleme gereği ödemeleri gereken katma değer vergisi tutarı, yukarıda belirtilen şekilde hesaplanacak % 18 oranındaki katma değer vergisi tutarından aşağı olmayacaktır. Bu kapsama giren mükellefler, gelir veya kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunmamaları halinde bu madde hükmünden yararlanamayacaklardır.
- Katma değer vergisi mükelleflerinin artırıma esas alınan ilgili yılın vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları zorunludur. Ancak; mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları halinde, faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için bu madde de belirtilen ilkeler çerçevesinde artırım yapılabilecektir.
Mükelleflerin, artırımda bulunmak istedikleri yıl içindeki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak bu yasanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır.
- Artırım isteminde bulunan; istem yıllarını izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine yönelik olarak artırım isteminde bulunulan dönemler için sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden ve artırım isteminde bulunulan dönemler için ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri ile ilgili inceleme ve tarhiyat hakkı yasal düzenleme gereği saklı tutulmaktadır. Bu bağlamda sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden yapılan incelemelerde artırım isteminde bulunulan dönemler için tarhiyat yapılamayacaktır.
Katma değer vergisi artırımından dolayı ödenen katma değer vergisi, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacak, ödenmesi gereken katma değer vergilerinden indirilemez.
V- MATRAH ARTIRIMIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
1- Matrah artırımı hakkı, sadece yasa kapsamındaki dört vergiyle ilgili olup, bunlar dışındaki vergileri (ÖRN Damga Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Gümrük Vergisi, Emlak Vergisi gibi)
kapsamamaktadır. Bu vergilerle ilgili olarak, arzu edenlerin, yasanın Pişmanlık ve kendiliğinden beyanlarla ilgili 5. maddesinden yararlanmaları mümkün görünmektedir.
2- Matrah artırımında bulunulan dönemlere ilişkin olarak kanun yayım tarihinden önce yapılıp KESİNLEŞEN; resen, idarece ve ikmalen tarhiyatlar ile mükellefin yine aynı dönemde verdiği düzeltme beyanlarındaki matrahlar da “artırıma esas dönem beyanına” eklenecektir.
3- Bu imkandan yararlanmak için başvuru süresi, yasanın yürürlük tarihinden itibaren iki ay olarak belirlenmiştir.
4- Yasa yükümlülerin yazılı başvurusu esasına göre düzenlenmişse de, bilgisayar ortamında beyanname veren mükellefler için internet ortamında başvuru hakkı da tanınması, uygulamaya pratiklik kazandıracaktır.
5- Hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet kabul edilmez, indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz, KDV indirimine de konu edilemez. Dolayısıyla kanunen kabul edilmeyen giderler hesabında izlenmesi yerinde olacaktır.
6- Artırılan matrahlar nedeniyle geçici Gelir ve Kurumlar Vergisi hesaplanmaz ve tahsil olunmaz.
7- Matrah artırımında bulunan mükellefler, bu vergileri tanımlanan yasal süre ve vadelere uygun olarak ödemezlerse; Amme Alacakları Kanununda tanımlanan gecikme zammının bir katı fazlası bir faizle borçların takip ve tahsiline devam olunur.
8- Vergi Usul Kanunu’nun 359/b maddesinde tanımlandığı şekilde;
a- Sahte Belge DÜZENLEYENLER,
b- Defter, kayıt ve belgeleri YOK EDENLER veya defter sahifelerinin yerine başka yaprak koyanlar veya hiç koymayanlar
MATRAH ARTIRIMI HÜKÜMLERİNDEN YARARLANAMAZLAR
(Ancak, bu mükelleflerin bu fiilleri işledikleri dönemler için mi yoksa diğer dönemler için de mi yararlanma hakkını kaybedecekleri açık değildir.)
Öte yandan VUK’un ilgili hükmünde “Sahte belge kullananlar” da sayıldığı halde, burada sahte belge kullanan yükümlüler sayılmadığından, onların matrah artırımından faydalanması mümkün görünmektedir.
DAHA ÖNCEKİ VERGİ BARIŞI UYGULAMALARINDA;
9- Bakanlık, kıst dönemde faaliyet göstermiş de olsa yükümlülerin Kurumlar ve Gelir Vergisi matrah artırımlarında, o yıl için belirlenen asgari tutarların beyanların altında beyanda bulunamayacaklarını hükme bağlamıştır.
10- Keza önceki uygulamalarda, verdikleri Gelir Vergisi Beyannamesinde birden fazla gelir unsuru olan mükelleflerin, artırımlarını toplam beyanları üzerinden yapmaları gerektiği
belirtilmiştir.
11- Ayrıca Gelir Vergisi mükelleflerinin ölümü halinde bunların mirasçılarının da, vefat edenler için matrah artırımında bulunması imkanı da tanınmıştır.
12- Yıllara sari inşaat işiyle uğraşan mükelleflerin her bir inşaat işinin bittiği tarihler esas alınarak matrah artırımına bulunabilecekleri belirtilmiştir.
13- Yasanın 7/6. maddesinde “artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak matrah artırım talebinde bulunulan dönemler
için, sonraki dönemlere devreden KDV yönünden VE ARTIRIM TALEBİNDE BULUNULAN DÖNEMLER İÇİN İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDEN VEYA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLERDEN DOĞAN TERKİN VE İADE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ İADE HAKKI SAKLIDIR” hükmü bulunmaktadır.
Maliye Bakanlığı, daha önceki uygulamasında lafzıyla aynı olan yasa hükmüne dayanarak
KDV MATRAH ARTIRIMINDA BULUNAN MÜKELLEFLERİN GEÇMİŞ KDV İADELERİ İLE İLGİLİ İNCELEME YAPMA HAKKININ SAKLI olduğunu duyurmuştur.
Bu yorumun, yeni yasa ile ilgili olarak da geçerli olup olmadığı açık değildir.
*          Dr., Marmara Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Öğretim Üyesi
(1)         TBMM alt komisyonunda kabul edilen şekli.

    Yorumlar

EN ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
ARŞİV