banner73
21 Kasım 2018 Çarşamba

'Kıdem tazminatı iş barışını olumsuz etkiliyor'

6102 Sayılı YTT Kanunun’daki Hapis, Adli ve İdari Cezaları

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE TİCARİ YAŞAM YENİDEN DÜZENLENMİŞ VE YENİDEN DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE KANUNUNUN 33,38,51,62,562,914,947,948,949 VE 950.MADDELERİYLE İDARİ, ADLİ VE HAPİS CEZALARI GETİRİLMİŞTİR.

28 Mart 2013 Perşembe 11:05
6102 Sayılı YTT Kanunun’daki Hapis, Adli ve İdari Cezaları

ADLİ PARA CEZALARI

6102 sayılı Kanun’da 6335 sayılı kanunla yapılan değişiklik sonrasında adli para cezasına bağlanan 15 adet fiil bulunmaktadır.

Adli Para cezaları 5237 sayılı TCK’nun 75.maddesine göre Cumhuriyet Savcılığının yapacağı tebliğ üzerine veya iş mahkemeye intikal etmişse, hâkim tarafından yapılacak bildirim üzerine 10 gün içerisinde dava masraflarıyla birlikte adli para cezasının ödenmesi halinde dava açılmaz, açılmış ise düşer.

TCK’nun 52. Maddesine göre adli para cezaları 5 günden az, kanunda aksine bir hüküm bulunmayan hallerde 730 günden fazla olamaz.  Adi para cezaları gün karşılığı olarak tayin edilir. Hâkim kişinin ekonomik ve diğer şahsi hallerini göz önünde bulundurarak 1 gün karşılığı en az 20 ve en fazla 100TL olarak takdir edilebilir. Hâkim ödeme için 1 yıl süre verebileceği gibi 2 yılı geçmemek ve 4 taksitten az olmamak üzere taksit yapabilir. Kanunda düzenlenen adli para cezalarına örnek verecek olursak;

Madde 46- 1)Tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında, üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte bulunmamak, gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamak şartıyla; her ticaret unvanına, işletmenin özelliklerini belirten veya unvanda yer alan kişilerin kimliklerini gösteren ya da hayalî adlardan ibaret olan ekler yapılabilir.

2) Tek başlarına ticaret yapan gerçek kişiler ticaret unvanlarına bir şirketin var olduğu izlenimini uyandıracak ekler yapamazlar.

3) “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Millî” kelimeleri bir ticaret unvanına ancak Bakanlar Kurulu kararıyla konabilir.

 

Madde 49- 1) Ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak başkasına devredilemez.

2) Bir işletmenin devri, aksi açıkça kabul edilmiş olmadıkça, unvanın da devri sonucunu doğurur. Devir hâlinde devralan, unvanı aynen kullanma hakkına sahiptir.

 

46 ncı maddeyi ihlal edenler veya 49 uncu maddeye aykırı olarak ticaret unvanını devredenlerle devralan ve kullananlar, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır.

 

Görüldüğü gibi maddedeki cezalar seçimliktir. Hâkim duruma göre ya 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmedecek veya 5 günden 730 güne kadar adli para cezasına hükmedecektir. Buna göre hâkim adli para cezasının en üst haddi olan 730 güne ve 1 gün karşılığı olarak da 100 TL’ye hükmetmiş ise adli para cezasının toplamı 73.000TL olacaktır. Kişi ya 73.000TL’yi ödeyecektir, ödemez ise, 730 gün hapis yatacaktır. Aynı cezaları asgari hadden düşünürsek adli para cezasının toplamı 100TL karşılığı da 5 gün hapistir. Adli para cezalarının tamamı için www.kobihaberi.com...... Adresinden ulaşabilirsiniz.

 

HAPİS CEZALARI

TTK’da hapis cezaları 7 maddede 10 ayrı fiil olarak düzenlenmiştir. Hapis Cezalarına örnek verecek olursak;

549 uncu maddede belirtilen belgeleri sahte olarak düzenleyenler ile ticari defterlere kasıtlı olarak gerçeğe aykırı kayıt yapanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

MADDE 549- (1) Şirketin kuruluşu, sermayesinin artırılması ve azaltılması ile birleşme, bölünme, tür değiştirme ve menkul kıymet çıkarma gibi işlemlerle ilgili belgelerin, izahnamelerin, taahhütlerin, beyanların ve garantilerin yanlış, hileli, sahte, gerçeğe aykırı olmasından, gerçeğin saklanmış bulunmasından ve diğer kanuna aykırılıklardan doğan zararlardan, belgeleri düzenleyenler veya beyanları yapanlar ile kusurlarının varlığı hâlinde bunlara katılanlar sorumludur.

 

550 nci maddeye aykırı hareket edenler üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

 

MADDE 550- (1) Sermaye tamamıyla taahhüt olunmamış veya karşılığı kanun veya esas sözleşme hükümleri gereğince ödenmemişken, taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi gösterenler ile kusurlu olmaları şartıyla, şirket yetkilileri, bu payları üstlenmiş kabul edilirler ve payların karşılıkları ile zararı faiziyle birlikte müteselsilen öderler.

(2) Sermaye taahhüdünde bulunanların ödeme yeterliliğinin bulunmadığını bilen ve buna onay verenler, söz konusu borcun ödenmemesinden doğan zarardan sorumludurlar.

 

552 nci maddeye aykırı hareket edenler bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.

 

MADDE 552- (1) Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir şirket kurmak veya şirketin sermayesini artırmak amacıyla yahut vaadiyle halka her türlü yoldan çağrıda bulunularak para toplanması yasaktır.

 (2) İznin varlığı hâlinde, toplanan tutarlar, izin tarihinden itibaren altı ay içinde öngörülen amaca uygun olarak kullanılmadığı veya ciddi bir şekilde kullanılmaya başlanılmadığı takdirde birinci fıkra hükmü uygulanır. Mahkeme süreyi uzatabilir.

(3) Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır.

 

Hapis cezalarının tamamı için www.kobihaberi.com.... adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

İDARİ YAPTIRIMLAR

İdari para cezası 5 ayrı maddede 9 fiil olarak düzenlenmiştir.

İdari para cezasına örnek verecek olursak;

86 ncı maddesine göre belgeleri ibraz etmeyenler,dörtbin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır.

 

MADDE 86- (1) Saklanması zorunlu olan belgeleri, sadece görüntü veya başkaca bir veri taşıyıcısı aracılığıyla ibraz edebilen kimse, giderleri kendisine ait olmak üzere, o belgelerin okunabilmesi için gerekli olan yardımcı araçları kullanıma hazır bulundurmakla yükümlüdür; icap ettiği takdirde belgeleri, giderleri kendisine ait olmak üzere bastırmalı ve yardımcı araçlara ihtiyaç duyulmadan okunabilen kopyalarını sunabilmelidir.

 

88 inci maddeye aykırı hareket edenler dörtbin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır.

 MADDE 88- (1) 64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişiler münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Kamu Gözetimi, Muhasebe Standartları Kurumu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara uymak ve bunları uygulamak zorundadırlar. 514 ilâ 528 inci maddeler ile Kanunun ilgili diğer hükümleri saklıdır.

(2) Bu düzenlemeler, uygulamada birliği sağlamak ve finansal tablolara milletlerarası pazarlarda geçerlilik kazandırmak amacıyla, Uluslararası Standartlara uyumlu olacak şekilde, yalnız Kamu gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenir ve yayımlanır.

(3) Kamu gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, değişik işletme büyüklükleri,  sektörler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için, özel ve istisnai standartlar koymaya ve farklı düzenlemeler yapmaya yetkilidir. Bu standart ve düzenlemeler, Türkiye muhasebe Standartlarının cüz’ü addolunur.

 (4) Kanunlarla, belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuş bulunan kurum ve kurullar, Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartlarına uygun olmak ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun onayını almak şartıyla, kendi alanları için geçerli olacak standartlar ile ilgili olarak ayrıntıya ilişkin, sınırlı düzenlemeleri yapabilirler.

(5) Türkiye Muhasebe Standartlarında hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili oldukları alan dikkate alınarak, dördüncü fıkrada belirtilen ayrıntıya ilişkin düzenleme, ilgili düzenlemede de hüküm bulunmadığı takdirde milletlerarası uygulamada genel kabul gören muhasebe ilkeleri uygulanır.

İdari para cezalarının tamamı için www.kobihaberi.com İŞDÜNYASI Kategorsinde aşabilirsiniz.


ADLİ PARA CEZALARI

İDARİ PARA CEZALARI

HAPİS CEZALARI 

 

 

 

 

    Yorumlar

EN ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
ARŞİV